wililng and wellbeing on earth garden

The birds and I enjoy observing and interacting with the berries and trees. Thoth in Greek mythology. In the Japanese archipelago, wild birds carry seeds naturally, and the plants that grow wild have a stronger life force than those planted by humans.
This year, a couple of chickadees came to visit us.
They left a letter with plant seeds and poop in the garden, which I picked up and buried in the soil. I wonder what new sprouts will come out!
マンリョウ

I sent 50 letters to all of you and revealed the seeds of my work.
The Secret to Sparkling, Dreams, Stones, and Will

Have you set your goals?
Psychic and Distant Healing will help you get there!

Τα άγρια πουλιά και μου αρέσει να παρατηρώ και να αλληλεπιδρώ με τα μούρα και τα δέντρα. Ο Θωθ στην ελληνική μυθολογία. Στο ιαπωνικό αρχιπέλαγος, τα άγρια πουλιά μεταφέρουν με φυσικό τρόπο σπόρους και τα φυτά που αναπτύσσονται άγρια έχουν ισχυρότερη ζωτική δύναμη από αυτά που φυτεύονται από τον άνθρωπο.
Φέτος, επίσης, ένα ζευγάρι κοτσύφια ήρθαν στον κήπο μας.
Άφησαν ένα γράμμα με σπόρους φυτών μέσα και μερικά κακά στον κήπο, τα οποία μάζεψα και έθαψα στο έδαφος. Αναρωτιέμαι τι νέα βλαστάρια θα αναδυθούν!
千両
50 γράμματα και ένας σπόρος για να τα μοιραστώ μαζί σας.
Το μυστικό της λάμψης, των ονείρων, των λίθων και της θέλησης

Έχετε αποφασίσει τι θέλετε;
Η ψυχική και εξ αποστάσεως θεραπεία θα σας βοηθήσει να φτάσετε εκεί!

Wildlebende Vögel und ich genießen es, Beeren und Bäume zu beobachten und mit ihnen zu interagieren. Thoth in der griechischen Mythologie. Im japanischen Archipel tragen wilde Vögel die Samen auf natürliche Weise weiter, und die Pflanzen, die wild wachsen, haben eine stärkere Lebenskraft als die vom Menschen gepflanzten.
Auch in diesem Jahr kamen ein paar Meisen in unseren Garten.
Sie hinterließen einen Brief mit Pflanzensamen und etwas Kacke im Garten, die ich aufhob und in der Erde vergrub. Ich bin gespannt, welche neuen Sprossen entstehen werden!

バラ
50 Briefe und ein Saatgut, das ich mit Ihnen teilen möchte.
Das Geheimnis des Glanzes, der Träume, der Steine und des Willens

Haben Sie sich entschieden, was Sie wollen?
Hellsehen und Fernheilung helfen Ihnen dabei!

野鳥が運んでくれ自生した低木と実です
栂

ナスのような茜の実は紫色になります

紙の強さ 歯車がぴったり合う輝きと羽車さんからいただいたletterをはりつけて
表札
wood design studio Inc-SEKKAGAKU-wood design 工房 株式会社(京都市内法人登記名)
正式名称は、wood design studio Incです。

50通のお手紙(letter)を贈りみなさまへ種あかしをしました。
キラキラ輝く秘訣と夢と石と意志

目標決まりましたか?
サイキックと遠隔ヒーリングで進みます

Les oiseaux sauvages et j’aime observer et interagir avec les baies et les arbres. Thot dans la mythologie grecque. Dans l’archipel japonais, les oiseaux sauvages transportent naturellement les graines, et les plantes qui poussent à l’état sauvage ont une force de vie plus forte que celles plantées par l’homme.
Cette année aussi, un couple de mésanges est venu dans notre jardin.
Ils ont laissé une lettre contenant des graines de plantes et du caca dans le jardin, que j’ai ramassé et enterré. Je me demande quelles nouvelles pousses vont émerger !

50 lettres et une graine à partager avec vous.
Le secret de l’éclat, des rêves, des pierres et de la volonté

Avez-vous décidé de ce que vous voulez ?
La guérison psychique et à distance vous aidera à y parvenir !

愛と生命力と菌力

フランク王国で王様に庭つきの一室を貸してもらった時と同じように今世も
健康のため散歩に連れってあげて 自由な時間を満喫しています
2:4walking2022
娘も一緒に歩く 4km
3話

My grandmother suddenly muttered.
“What makes you feel happy?”
I replied, “Today, I was happy to be in conversation with the wild birds and trees that stay in the branches of the trees!
My daughter replied, “I was happy to go to the Ogaki bookstore.”
Everyone has different criteria for feeling happy. Every human being and creature has sensory memory, short-term memory, and long-term memory.
空を見上げると

Meine Großmutter murmelte: “Was macht dich glücklich?
Was macht Sie glücklich?
Ich antwortete: “Heute war ich froh, mit den Vögeln und den Bäumen, die in den Ästen der Bäume bleiben, im Gespräch zu sein!
Meine Tochter antwortete: “Ich habe mich gefreut, in die Ogaki-Buchhandlung zu gehen.
Jeder Mensch oder Organismus hat ein sensorisches Gedächtnis, ein Kurzzeitgedächtnis und ein Langzeitgedächtnis.
ポツポツと

Mia nonna mi ha mormorato.
Cosa ti fa sentire felice?
Ho risposto: “Oggi, ero felice di essere in conversazione con gli uccelli e gli alberi che stanno nei rami degli alberi!
Mia figlia ha risposto: “Sono stata felice di andare alla libreria Ogaki.
Ogni essere umano o organismo ha memoria sensoriale, memoria a breve termine e memoria a lungo termine.
28 tree
28 桜

Ma grand-mère a murmuré : “Qu’est-ce qui te rend heureux ?
Qu’est-ce qui vous rend heureux ?
J’ai répondu : “Aujourd’hui, j’ai été heureux d’être en conversation avec les oiseaux et les arbres qui restent dans les branches des arbres !
Ma fille a répondu : “J’étais heureuse d’aller à la librairie Ogaki. Tout être humain ou organisme possède une mémoire sensorielle, une mémoire à court terme et une mémoire à long terme.
美術館

Näet museon katon Oyamazakin kaupungissa Kiotossa. Sinne pääsee junalla ja kävellen. Suora etäisyys on lähellä, mutta museoon pääsemiseksi on tehtävä kiertotie. Ja kuljetuskustannukset ovat korkeat. Japanissa pankki- ja sähköiset maksut ovat nousseet korkeammiksi kuin leivän tai leipäpussin hinta.

Isoäitini mutisi: “Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Mikä tekee sinut onnelliseksi?
Vastasin: “Tänään olin onnellinen keskustellessani lintujen ja puiden kanssa, jotka pysyttelevät puiden oksilla!
Tyttäreni vastasi: “Olin iloinen, kun menin Ogakin kirjakauppaan.
Jokaisella ihmisellä tai organismilla on aistimuisti, lyhytkestoinen muisti ja pitkäaikainen muisti.
天気

ふと祖母は呟いた。「何が幸せに感じる?」と私は答えた「今日はね、樹木の枝に滞在する野鳥と樹木と会話の中に寄せてもらって嬉しかったよ!」娘は、「大垣書店の本屋さんに行けたことが嬉しかった」幸せを感じる基準は人ぞれぞれ違います。感覚記憶と短期記憶、長期記憶が人間や生物には備わっています。

ちゃんと変化しても伝わっているかな!?ドイツの翻訳アプリていいよね! 私の右腕になります
桜と菌

Symbiosis and coexistence of cherry trees with fungi and lichens and weather
This is the path I walked when I was in a coma in a hospital in California and I was born a girl. I was asleep in a hospital room with yellow curtains of warm air, wondering in my dreams if I would be a girl in my next life. Originally, pine trees were planted there instead of cherry trees. About 100 cherry trees, transplanted from coniferous to broad-leaved trees, attract wild birds from all over the world throughout the year. This is an embankment between the rivers and a relaxing walk.
The mountains at the back are home to wildfowl and rare birds. It is also a place of green owls and sacred places.

We will explain why the deemed decision is not good. In the medical industry, when a doctor decides that a person has died, whether a loved one was with them or not, the situation is different for everyone. A person can wake up from a coma or brain death up to 30 years later in a dream, when drunk, or in a coma due to illness. Love, life and germs.

愛と生命力と筋力
愛と生命力と菌力

イギリスから贈ってもらった樹木と菌の図鑑と照らし合わせてみています。
ありがとうございます。

We interacted with the red-breasted merganser, a bird slightly larger than the shrike. It doesn’t seem to be their favourite fruit, and different trees have different nutrients. I looked up at the sky and they fell. Three berries of the bedbug.
Why don’t you plant them in your garden? I heard.
I’ll take three home with me! I muttered in my mind and took the berries out of the workshop, and the beneficial green spider jumped out. It seems that the spider was living in the berry, even though it was not there at the time. We took it down to the garden and released it. It has a very special fragrance. It lives in the riverbank. It is known for its beautiful red leaves, from which wax and oil can be extracted. It is native to China. This tree has a close relationship with bees.
It was Friday.

ナンキンハゼんみ

Wir hatten Kontakt zu einem Wildvogel, dem Rotbrustkleiber, der etwas größer als ein Würger ist. Sie sagen, dass es nicht ihre Lieblingsfrucht ist und dass verschiedene Bäume unterschiedliche Nährstoffe haben. Ich schaute in den Himmel und sie fielen. Drei Beeren von einem chinesischen Wachsbaum.
Pflanzen Sie sie in Ihrem Garten! Ich habe es gehört.
Ich nehme drei davon mit nach Hause! murmelte ich in Gedanken und nahm die Beeren aus der Werkstatt, woraufhin die nützliche grüne Spinne heraussprang. Die Spinne war nicht da, als ich die Beeren herausnahm, aber sie schien in der Rinde zu leben. Ich nahm ihn mit in den Garten und ließ ihn frei. Diese Spinne hat einen ganz besonderen Duft. Er lebt an den Flussufern. Sie ist bekannt für ihre schönen roten Blätter, aus denen Wachs und Öl gewonnen werden können. Sie ist in China heimisch. Dieser Baum hat eine enge Beziehung zu Bienen.
Es war Freitag.
IMG_7900

モズよりも少し大きな野鳥、アカハラと対話しました。好みの実ではないようで、樹木によって栄養分が異なるそうです。私が空を見あげると落ちてきました。ナンキンハゼの実が3つ
お庭に植えてごらん!って聴こえてきました。
じゃあ3つ持って帰るね!と私は心の中で呟いて、工房で実を取り出すと、益虫である緑蜘蛛が飛び出してきました。あの時居なかったのに、皮をめくった実の中に蜘蛛は暮らしていたようです。お庭に降ろして放ちました。このナンキンハゼは独特の香りがします。河原に生きています。ロウや油を採取できるようで紅葉が美しい葉として人々に知られています。中国が原産地です。この樹木は蜜蜂とも深い関係があるようです。
今日は金曜日でした。
アンジェラ

JPCZの風と大気によって冷気と雪が大陸へ降りそそぎ 地中の栄養素が凝縮されて実やお野菜が甘くて美味しくなるのですよ!
野菜 家庭菜園 お庭で育てましょ!無農薬で十分美味しいです。 農薬は必要ありません 

常在菌の助け合い

抗菌、防カビ、抗ウイルスの国際規格とJISについて
これにこだわりすぎて菌を排除すると人間の脳内の必要な細胞が生産されなくなり認知症になりやすくなります
なぜかについてはご自身でご確認くださいね

樹木が菌と共存しているように、人間も体内と細胞表面に常在菌などと細胞の働きをサポートしてくれる菌がいます
衛生面の機能を高めすぎると病気にかかりやすくなってしまいます

病院が民間経営となり、病人生産大国へ移り変わっています

病人ではない人までもが、何かしらの病名をつけられて通院を余儀なくされていたり 儲けのために薬価の高い薬を出されたり適切な医療ではないと判断しています

病院から生花業者が撤退し、必要なまたは浮遊していても問題がない菌を排除してしまった環境は治療または治癒の経過を処置するところではなく将来に患者となる人を増やす施設に変わってきています。

人間の進化の過程 赤ちゃんで0歳で誕生した時はまだ未発達の状態で私たちは生まれてきます
備わっている機能も遺伝子も感覚も霊性も一人一人異なります

赤ちゃんや小児に風邪薬を飲ませない方が良い原理と同じく 自分自身で調節できる機能が本来人間には育っているのに過保護に風邪を引いただけで薬を飲んでしまえば免疫力が弱くなります

赤ちゃんがお腹の時にいる記憶があるひととない人それぞれいらしゃいます
覚えている人ももちろんいます
子宮内膜に地球上と同じような広葉樹の形態の細胞があります。
眠っている時、自然とコミュニケーションを細胞同士がしていることを前提とするとサイキックやテレパシーで樹木の根同士の会話のように母胎と赤ちゃんは言語がなくても対話していることになります。樹木は言葉を人間のように発しない代わりに芳香によって意思表現します。
動物の猫や犬は鳴き声と動作が主流になります

なぜ人間は森林や自然の植物の中で過ごすと癒されるのかについて、無意識の潜在意識の領域で母胎の記憶を体感しているのではないかと考えます。
人間の寿命は120年も生きる人は稀ですが、肉体を離れ新たな肉体にたどり着き 何度も転生していることを想像すると魂の学びは過去よりも進化することが求められます。経験や体験したことを相手と対話をしても相手も同じような体験があると対話は共鳴します。しかし一方通行では相手側は聴くだけで話す方は不満が残ってしまうようです。ここで不満が残らないように解決するには本人が何かに気がつき変わるか変われないかによって未来が変わります。

たち吉で経理をしていた時代に母は退行し、命令口調になります。お金がもっと欲しい稼いで来い!と

私が生まれる前の人格が見えてきました。若い時 こんな人だったんだ〜となります。

認知症 誰かに悪口言われている と妄想され 
「誰もあなたのことはいうてないよ〜!ほっといたらいいやん」と私は母に言うと
本人はもう覚えていないのです

腕痛いから〇〇できひんと同じことを繰り返すので、他人がどんなに良くなるように祈っても自分自身で癒す努力をしなければ何も変化しません
連れていってあげるから 薬師如来さんや観音さんに ありがとうをいうてごらんよ!
常に ありがとうの感謝を言えることが一番良いのです。
まるでだたをこねているような子供のように私からは見えます
あなたを置いて働きにいったら、孫がヤングケアラーになっちゃうでしょ!と告げても自覚がありません。

経済団練が設定された収入や働き方安定を推奨し、みんな同じの同調圧力を受け付けた環境を選択され自ら病気になる方向を選ばれました。
変化することを当たり前とし、営業活動や創作活動を行わなければ冬眠と同じになります。
人間は自然体でいると楽な方へ流れます。言い訳ばかりする人も楽な方向に流れ中庸0に戻れない状態になっています。

他人にきびしくするのではなく自分自身に厳しくすることによって精神ステージが上がっていくのです。
肉体の細胞は衰えても、意識によって量子フォトンは輝いてくるのです。
細胞の輝きではなく内面の輝きです。生命力

肌はファンデーションのコーティングを辞めたら、みずみずしくなってきました。
日焼け止めだけで良いことがわかりました。

人が輝いているのを感じる人と全くわからない人もいます。
イギリスのセッションで体感しました。
合わなくても電子通信機器上で対面で対話すると共鳴します。
言葉が流暢に話せなくても皆サポートしてくれて助けてくれます。
ありがとうございます

手仕事の極みと国際協力 慈善活動

自身の手が 電子カルテになり相手の情報が流れ出てくる
正面にいいらっしゃる樹木が落とした枝や葉が 電子カルテのようになり記号や文字や映像で情報が流れてきます
障害は障害ではなくなり個性となります
4B21D1B5-0F4C-4BEF-8AAF-2FCAE9CBE691

地球上の監査と観察

あげまん という言葉の意味は日本では、女性が男性の運を持ち上げることを表していますが、ジェンダーサイエンスの視点で表現するとホルモンバランスにより特定の性別はしていなどちらかの個体が相手(個体)をサポートすることによって両方がステージアップすることを意味しています。

逆のパターンも存在します それがさげまん 関わることによって精神レベルのステージが下がってしまうことです

恋人や夫婦または親友となったときに、相手の行いを注意してあげられなくなるまたは相手に無関心になってしまうことです
生命力が減少すると
愛が減少すると
貶しあいになってしまいます
日本の介護では躊躇に現れている現象です
ご自身でできることをわざとしない人が多いこと、やってみようとなぜしないのか?
諦めてしまう人が多いことはとても残念な環境です

特定の性に限ることを止めてもらいます

そして年齢指定がある職業は、偏見と差別があることを意味しています

身体の年齢が年を取っているからといって精神や魂、霊性が高いとは限らないことです
固定観念を外してもらうことで学びが生まれます

日本では才能が秀でた人や個性的な人や何か物事の一部分に秀でている人を拒否されることがあります。
これはどのような状態かを説明すると、人間の細胞の中にあるミトコンドリアが正常に機能していないことを意味しています。

本能的に他者を恐れている人は他者を支配する行動をなさります。自らの未来と今の選択を止めてしまうと、他人に依存することにつながります。
ここで同じ価値観の人しかしなくなるとどのような影響がチームに出てくるかについて、生命力がなくなって意識すること顕在意識の5%の領域がなくなってしまいます。知識や情報収集能力、分析力が低下しそうなると残りの95%の意識領域を自ら閉じてしまい心・身体・霊性のバランスが崩れてきます。

指示に従わないといけない、奴隷のような状態になると支配してくる人される側もすぐに対話を止めて離れなければ生命力が削られることになります。

怖れの感情について、他人ではなくご自身を分析することで原因と正体が理解できるでしょう。
ぜひISO審査機関でオープンダイアローグの療法を取り入れてもらいたいです。

委託業務となる審査員について、交通費で日当分すべて消えるどころか動くだけで赤字になる金額が設定されています。
価値がないことを意味しています。
例えば、京都から東京へ往復で行くとしても1回28000円必要になります。
コロナの影響で渡航はできませんが、私はヘルシンキを選ぶでしょう。
北海道へも同様です交通費で9万必要となると、フランスを選びます。
フレキシブな働き方は、欧州や欧米にいくと受け入れてもらいます。

十界をみて、樹木n宿る神様 観音様から教えをもらいました
平安時代以降にできたお寺であります 初めての領域 興味ない時代ですが、興味がある対象については学びたくなります

お水と癒しの相互エネルギーについて

現在に立ち止まり 周りを見渡してみると
 
「最近、阿吽の呼吸じゃないの?」と気がついた人がいらしゃいます

霊聴 一人一人 脳の機能と 神経伝達物質100種類のうちご自身で操作している電気信号はオリジナルです
似ることはあっても一体にはなりません。

何かを任された時に関わる人(個体)によって相互に相乗効果があります
自ら選ぶか。巡り合いになるかは 心が引き寄せるのです

希望のエネルギーを分けてもらい 絞られてきました  高品質なサービスを提供するまたは受ける個体 幽体 有体 

人間の受容体に共通項があります

冬休みの宿題ね